Autor projektu

English version

 

Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. dlhodobo študuje komunikáciu ako fenomén, antropologické základy verbálneho a neverbálneho jazyka, kultúrne kontexty písma, kresby a obrazov. Dnes sa prioritne venuje výskumu obrazov detí a mládeže, študuje ich významy, vrátane tvorby znakom a symbolov so subjektívnym obsahom, ktoré vznikajú v sociálnej interakcii a komunikácii. K tejto problematike napísala viaceré odborné i vedecké publikácie: Písmo a písanie. Bratislava: UK 1998, Detský výtvarný prejav. Bratislava: DIGIT 2000ꓼ Child´s creative expression through fine art. Ljubljana: Debora 2009ꓼ Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrení detí a mládeže. Bratislava: IRIS 2010ꓼ Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom. Bratislava: DOLIS 2013ꓼ Slovo a obraz v komunikácii. Brno: Tribun EU 2016ꓼ Likovni razvoj in simbol v vizualnem izražanju otroka. Ljubljana: Debora 2019.

Vzdelávanie pregraduálne a postgraduálne, aktuálne otázky teórie a pedagogickej praxe v oblasti kultúry, umenia a médií tvoria druhý rámec profesijnej orientácie a vedeckého bádania. V grantových projektoch sa zameriava hlavne na tvorbu a overovanie inovatívnych vzdelávacích modelov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy edukácie v multikultúrnom priestore. Pozornosť venuje tiež interdisciplinárnemu projektovaniu edukačných modelov a ich implementácii do prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu, resp. školských vzdelávacích programov. Vytvorila multimediálny program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí v kontexte vzdelávania.

Vedecké a odborné poznatky, ale aj svoje dlhoročné skúsenosti autorka aplikuje do vysokoškolského vzdelávania budúcich i súčasných pedagógov, rovnako do vedeckej výchovy doktorandov. Aktívne ich prezentovala na viacerých medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí (Španielsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Poľsko, Česko, Turecko, Írsko, Veľká Británia) a spracovala vo viacerých monografiách, učebniciach, študijných textoch, zborníkoch, publikovaných v našich i zahraničných vydavateľstvách (Grécko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko, Írsko, Bulharsko, Turecko, USA). Jej publikácie patria do TOP 100 výpožičiek slovenských autorov. Vyberáme Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava: DIGIT 1999ꓼ Vizuálna kultúra a umenie v škole. Bratislava: DIGIT 2004ꓼ Art education: retrospectives, perspektives, alternatives. Ljubljana: Debora 2007ꓼ Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava: UK 2009ꓼ Vizuálna kultúra – umenie – vzdelávanie/Visual culture – art – education. Bratislava: DOLIS 2010ꓼ Art & media in education 2012. New challenges and opportunities. Bratislava: IRIS 2012ꓼ The media literacy of children and young people. Bratislava: IRIS 2014ꓼ Vizuálna gramotnosť. Brno: Tribun EU 2015ꓼ Génius loci Šariša. Kultúrne dedičstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania. Ružomberok: VERBUM 2018ꓼ Génius loci Spiša. Kultúrne dedičstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania. Ružomberok: VERBUM 2019.

Prof. Šupšáková je garantkou bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Je predsedníčkou Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe. Je členkou viacerých fakultných (univerzitnej) Vedeckých rád, aktívne pôsobí aj v ďalších vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v kultúrnej edukačnej grantovej agentúre a z aktívneho členstva vo vedeckej rade alebo edičnej rade viacerých medzinárodných vedeckých časopisov.

Prínos Prof. PaedDr. Boženy Šupšákovej, PhD. pre pedagogické vedy v oblasti vedecko-výskumnej, projektovej a vývojovej, tiež v publikačnej činnosti je významný a bol ocenený Striebornou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Striebornou medailou Pedagogickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ako aj uvedením jej mena a curriculum vitae v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who: Who is Who v Slovenskej republike: životopisná encyklopédia významných osobností zo Slovenskej republiky.