Project author

Slovenská verzia

Božena Šupšáková

Odborný profil a profesijná orientácia sa spája s výskumom vizuálneho symbolu detí a mládeže a so vzdelávaním.

Dlhodobé štúdium antropologických základov verbálneho i neverbálneho prejavu, kultúrne kontexty písma, kresby a obrazom vytvárajú dobrý základ na vedecké skúmanie vizuálneho symbolu, podobností a odlišností vo vizuálne obraznom vyjadrovaní mladej generácie modernej doby (Písmo a písanie. Bratislava : 1998; Detský výtvarný prejav. Bratislava : 2000; Child´s creative expression through fine art. Ljubljana : 2009; Vizuálna kultúra a symbol vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládež. Bratislava : 2010  a ďalšie).

Vzdelávanie pregraduálne a postgraduálne, aktuálne otázky pedagogickej praxe a vzdelávacieho systému, rovnako ako i tvorba a overovanie inovatívnych vzdelávacích modelov s dôrazom na komunikáciu a komunikačné zručnosti v kultúrnom a vzdelávacom priestore – tvoria druhý okruh profesijnej orientácie a teoretického štúdia. Predmetom záujmu je predovšetkým kultúra, umenie, médiá a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava : 1999; Vizuálna kultúra a umenie v škole: Nové myšlienky a prístupy. Bratislava : 2004,Vizuálna kultúra - umenie -vzdelávanie = Visual Culture -Art - Education. Bratislava : 2010;  Art Education: retrospectives, perspectives, alternatives. Ljubljana : 2007; Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava : 2009; Art&Media in Education 2012. New challenges and opportunities. Bratislava : 2012 a ďalšie).

Autorka projektu je autorkou viacerých monografií, študijných textov, učebníc, mnohých vedeckých i odborných štúdií publikovaných a vydaných v našich i zahraničných vydavateľstvách (Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko, Veľká  Británia).

Jej publikácie od roku 2007 patria do TOP 100 výpožičiek slovenských autorov z knižníc projektu KIS3G z celkového počtu vyše 1 032050 výpožičiek:

www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2007.html.; www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2008.html.; www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2009.html.;  http://www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2010.html.

Vedecká výchova študentov v doktorandskom štúdiu, aktívna účasť na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách, medzinárodná spolupráca a mobility, ako i domáce a medzinárodné projekty sú neoddeliteľnou súčasťou  odbornej a vedecko-výskumnej činnosti autorky.

Uvádzame projekty:

 

KEGA 023UK-4/2012

Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu. Obdobie: 2012 – 2014.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

KEGA 3/6289/08

Kvalitatívna inovácia edukačných modelov akcentujúcich etnopedagogické a netradičné prístupy  učenia v multikultúrnom priestore.Obdobie: 2008 – 2010.

Ukončený projekt certifikátom „splnil ciele excelentne“.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

VEGA 1/0158/10

Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládeže. Obdobie: 2008 – 2010.

Ukončený projekt certifikátom „splnil ciele úspešne“.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

VEGA 1/4155/97

Vizuálne  vnímanie a informačné  technológie vo výtvarnej  výchove  z hľadiska rozvíjania  osobnosti  dieťaťa rozvíjania osobnosti  dieťaťa. Obdobie: 1997 – 1999.

Ukončený projekt certifikátom „splnil ciele úspešne“.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

APVV SK-PL-0050-09

Médiá v kríze a kríza v médiách. Obdobie: 2010 – 2011. Medzinárodný vedecký projekt slovensko-poľský.

Ukončený projekt certifikátom Agentúry pre vedu a výskum a Medzinárodnej vedecko-technickej spoločnosti „Vynikajúca úroveň“.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

WFVA 1/2005 (The Andy Warhol Foundation for The Visual Art in New York).

Art education in practise. Obdobie : 2005. Medzinárodný projekt.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

WFVA 1/2004 (The Andy Warhol Foundation for The Visual Art in New York).

Vizuálna kultúra a umenie v škole. Obdobie : 2004. Medzinárodný projekt.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

WFVA 1/2003 (The Andy Warhol Foundation for The Visual Art in New York).

Artedukacia. Virtuálna galéria a vzdelávacie projekty (www. arteducation.sk). Obdobie : 2003. Medzinárodný projekt.

Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

 

V posledných rokoch koordinovala projekty:

Socrates programme: Higher education (Erasmus), Univerzita Komenského Bratislava a Univerzita Ljubljana v Slovinsku.

Koordinátor projektu: B. Šupšáková (2004/05–2006/07).

 

Program Long Life Learning Program/Erasmus - LLP/Erasmus. Teacher and Student Mobility. Univerzita Komenského Bratislava a  Univerzita Ljubljana, Slovinsko (2007 – 2010). 

Koordinárka projektu  B. Šupšáková.

 

Program Long Life Learning Program/Erasmus - LLP/Erasmus. Teacher and Student Mobility. Univerzita Komenského Bratislava a  Karlova Univerzita Praha, Česko (2006 – 2009). 

Koordinárka projektu  B. Šupšáková.

 

Program Long Life Learning Program/Erasmus - LLP/Erasmus. Teacher and Student Mobility. Univerzita Komenského Bratislava a Ostravská univerzita Ostrava, Česko. (2006 – 2009).

Koordinárka projektu  B. Šupšáková.

 

Božena Šupšáková je:

Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty OSU Ostrava, (ČR, od roku 2005).

Členka Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ v Bratislave (od roku 2009).

Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Členka Redakčnej rady  medzinárodného vedeckého časopisu Journal of International Research Publications: Language,  Individual & Society. ISSN 1313-2547 (od roku 2007).

Členka Redakčnej rady  medzinárodného vedecko-odborného časopisu Visual Art Education, Slovinsko, Ministerstvo školstva a športu. ISSN 1408-4090 (od roku 2005).

Predsedníčka redakčnej rady medzinárodného on-line vedecko-odborného časopisu ArtMediaEducation.sk. ISSN:  1337-902X, registrovaný MK SR (od roku 2007).

Členka komisie č. 1 v rámci Kultúrnej edukačnej grantovej agentúry KEGA pri MŠVVaŠ SR (od roku 2007).

Podpredsedníčka Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Učiteľstvo predmetov všeobecnovzdelávacej povahy (2002 - 2006).

Predsedníčka Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Učiteľstvo predmetov všeobecnovzdelávacej povahy, špecializácia Teória vyučovania výtvarnej výchovy (2002 - 2006).

Predsedníčka Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe  Teória edukácie vo vizuálnom umení (2005 - 2010).

Členka odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia (od roku 2009).

Členka International Society for Education through Art (INSEA).

The National Art Education Association (NAEA).

European Council for High Ability (ECHA).

 

Autorka projektu spolupracuje s neziskovým sektorom v pozícii predsedníčky alebo členky celoslovenskej hodnotiacej komisie INTENTA „Podpora inovácií vo vzdelávaní“ 2010, 2011.

V roku 2005 uvedená ako významná osobnosť SR v encyklopédii Švajčiarskeho vydavateľstva Hübners blawes Who is Who: Who is Who v Slovenskej republike: životopisná encyklopédia významných osobností zo Slovenskej republiky.