Publikačná činnosť, projekty a výskumné úlohy

Božena Šupšáková je autorkou viacerých monografií, študijných textov, učebníc, mnohých vedeckých a odborných štúdií publikovaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Aktívne vystúpila na viacerých zahraničných medzinárodných a svetových konferenciách. Jej publikácie patria do TOP 100 výpožičiek slovenských autorov z knižníc projektu KIS3G z celkového počtu vyše 1 032050 výpožičiek realizovaných od 01.01.2009. www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2009.html.

Odborný profil a profesijná orientácia sa spája s výskumom vizuálneho symbolu detí a mládeže a so vzdelávaním.

Dlhodobé štúdium antropologických základov verbálneho i neverbálneho prejavu, kultúrne kontexty písma, kresby a obrazom vytvárajú dobrý základ na vedecké skúmanie vizuálneho symbolu, podobností a odlišností vo vizuálne obraznom vyjadrovaní mladej generácie modernej doby (Písmo a písanie. Bratislava: 1998; Detský výtvarný prejav. Bratislava: 2000; Child´s creative expression through fine art. Ljubljana : 2009; Vizuálna kultúra a symbol vo vizuálne obraznom vyjadrení detí a mládež. Bratislava : 2010  a ďalšie).

Vzdelávanie pregraduálne a postgraduálne, aktuálne otázky pedagogickej praxe a vzdelávacieho systému, rovnako ako i tvorba a overovanie inovatívnych vzdelávacích modelov s dôrazom na komunikáciu a komunikačné zručnosti v kultúrnom a vzdelávacom priestore – tvoria druhý okruh profesijnej orientácie a teoretického štúdia. Predmetom záujmu je predovšetkým kultúra, umenie, médiá a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava : 1999; Vizuálna kultúra a umenie v škole: Nové myšlienky a prístupy. Bratislava : 2004,Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie = Visual Culture -Art - Education. Bratislava : 2010;  Art Education: retrospectives, perspectives, alternatives. Ljubljana : 2007; Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava : 2009; Art&Media in Education 2012. New challenges and opportunities. Bratislava : 2012 a ďalšie).

PUBLIKÁČNÁ ČINNOSŤ - VÝBER

 

Open publication - Free publishing - More supsakova