Publikácie, štúdie, články

 • Detský výtvarný prejav

  Monografia 4. 09. 2000, Božena Šupšáková

  Do tejto publikácie prispela pôvodným odborným príspevkom prof. Anna H. Kindler, koordinátorka Art Education Programms University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Čítať celý článok »

 • Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove

  Monografia 4. 09. 1999, Božena Šupšáková

  Vedecká publikácia syntetizuje najnovšie poznatky a informácie z oblasti výtvarnej pedagogiky. Prostredníctvom alternatívnych prístupov a kreatívnych projektov teoreticky aj prakticky ukazuje, ako dieťa dokáže vnímať seba samého, prostredníctvom seba pozorovať vonkajší svet, klásť nielen otázky, ale hľadať aj výtvarné odpovede. V teoretickej časti autorka rozpracovala alternatívne prístupy, štyri prúdy výtvarného… Čítať celý článok »

 • Písané písmo v teórii a praxi

  Monografia 4. 09. 1996, Božena Šupšáková

  Univerzita Komenského Bratislava 1996, s. 160. Publikácia syntetizuje teoretické i praktické poznatky z oblasti písaného písma. Sumarizuje ich v piatich okruhoch, ktoré odrážajú východiskové body odborného nazerania autorky na túto problematiku. Začína historickým vývojom písma ako retrospektívou začiatkov písaného písma a jeho ďalšieho formovania. Písanie je svojej podstate zachytenie zmyslov pomocou znakov.… Čítať celý článok »

 • Didaktika písania

  Monografia 4. 09. 1992, Božena Šupšáková

  Univerzita Komenského Bratislava 1992, s. 148. Publikácia poskytuje základnú orientáciu z oblasti didaktiky písania na prvom stupni základnej školy. Kladie si za cieľ pomôcť študentom osvojiť si a upevniť vedomosti, zručnosti a návyky z danej problematiky. Osvojiť si a upevniť písmo (predpísané tvary písmen a číslic) ako základný nástroj gramotnosti, vyjadrovací a dorozumievací i komunikatívny prostriedok. Základné… Čítať celý článok »

 • Detské písmo

  Monografia 4. 09. 1991, Božena Šupšáková

  Bradlo, Bratislava 1991, s. 105. Publikácia je určená všetkým, ktorí sa podieľajú na vytváraní a formovaní detského písma, predovšetkým učiteľom základných škôl, rodičom, ako i študentom pedagogických fakúlt. Čerpá z doterajších poznatkov pedagogickej teórie a praxe vedeckého výskumu. V kapitole Chyby a poruchy písania zahŕňa aj bohaté celoživotné teoreticko-praktické poznatky a skúsenosti M. Sováka,… Čítať celý článok »

 • « Prvá«456