Publikácie, štúdie, články

 • Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove

  Monografia 4. 09. 1999, Božena Šupšáková

  Vedecká publikácia syntetizuje najnovšie poznatky a informácie z oblasti výtvarnej pedagogiky. Prostredníctvom alternatívnych prístupov a kreatívnych projektov teoreticky aj prakticky ukazuje, ako dieťa dokáže vnímať seba samého, prostredníctvom seba pozorovať vonkajší svet, klásť nielen otázky, ale hľadať aj výtvarné odpovede. V teoretickej časti autorka rozpracovala alternatívne prístupy, štyri prúdy výtvarného… Čítať celý článok »

 • Písané písmo v teórii a praxi

  Monografia 4. 09. 1996, Božena Šupšáková

  Univerzita Komenského Bratislava 1996, s. 160. Publikácia syntetizuje teoretické i praktické poznatky z oblasti písaného písma. Sumarizuje ich v piatich okruhoch, ktoré odrážajú východiskové body odborného nazerania autorky na túto problematiku. Začína historickým vývojom písma ako retrospektívou začiatkov písaného písma a jeho ďalšieho formovania. Písanie je svojej podstate zachytenie zmyslov pomocou znakov.… Čítať celý článok »

 • Didaktika písania

  Monografia 4. 09. 1992, Božena Šupšáková

  Univerzita Komenského Bratislava 1992, s. 148. Publikácia poskytuje základnú orientáciu z oblasti didaktiky písania na prvom stupni základnej školy. Kladie si za cieľ pomôcť študentom osvojiť si a upevniť vedomosti, zručnosti a návyky z danej problematiky. Osvojiť si a upevniť písmo (predpísané tvary písmen a číslic) ako základný nástroj gramotnosti, vyjadrovací a dorozumievací i komunikatívny prostriedok. Základné… Čítať celý článok »

 • Detské písmo

  Monografia 4. 09. 1991, Božena Šupšáková

  Bradlo, Bratislava 1991, s. 105. Publikácia je určená všetkým, ktorí sa podieľajú na vytváraní a formovaní detského písma, predovšetkým učiteľom základných škôl, rodičom, ako i študentom pedagogických fakúlt. Čerpá z doterajších poznatkov pedagogickej teórie a praxe vedeckého výskumu. V kapitole Chyby a poruchy písania zahŕňa aj bohaté celoživotné teoreticko-praktické poznatky a skúsenosti M. Sováka,… Čítať celý článok »

 • « Prvá«567