Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdi

Monografia 7. 06. 2021, Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (eds.)

Súčasnosť a budúcnosť edukácie je obklopená množstvom javov a procesov, ktoré majú významný vplyv na jej charakter. Ak jej cieľom má byť mnohostranný rozvoj človeka, musíme ich vziať do úvahy tak v teórii, ako aj v praxi edukácie. Na uvedené reflektuje aj uvedená publikácia príspevkov doktorandov z odboru predškolskej a elementárnej pedagogiky s názvom Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia. Publikácia prezentuje bohatý kaleidoskop problémov, ktoré sú v niektorých publikovaných príspevkoch pomenované explicitne a v iných sú popisované v náznakoch.

 

 

 

OBSAH

Predhovor 5

Edukačný potenciál Fröbelových zamestnaní v kontexte predprimárneho vzdelávania (Ivana Prachárová) 9

Vplyv kooperatívneho učenia na sociálnu dynamiku triedy v mladšom školskom veku (Zdenka Zastková) 21

Domáce vzdelávanie na Slovensku – prieskumné zistenia (Zuzana Majdišová) 37

Identifikácia problematických oblastí školskej matematiky na primárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike na základe výsledkov štúdie TIMSS 2015  (Alexandra Punčová) 53

Modely zavádzania zlomkov v slovenských učebniciach matematiky primárneho vzdelávania (Zuzana Semričová, Lenka Valentová) 67

Využívanie sociálnych sietí deťmi mladšieho školského veku na Slovensku a v zahraničí (Eliška Kišová) 93

Základné pohybové kompetencie detí predškolského veku (Bohuslav Stupák) 111

Základné pohybové kompetencie detí prvého stupňa základnej školy (Zuzana Herzánová) 129

Inklúzia a artefiletický prístup v škole (Pavla Maliňáková) 141

Video

Galéria