Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

Monografia Vlastná monografia 15. 09. 2013, Božena Šupšáková

Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku dieťaťa. Vychádza z najnovších zahraničných poznatkov a koncepcií o detskom výtvarnom prejave, a snaží sa ich vnímať v kontexte našich reálií a kultúry. Analyzuje vplyvy nových teórií tvorby obrazov a novej definície subjektu, ovplyvňovaných semiotickými, postštrukturalistickými a genderovými prístupmi, tiež novými sociologickými pohľadmi. Autorka na základe vlastného skúmania, analýzy výtvarného prejavu detí súčasnej doby, interpretuje obrazový repertoár z pohľadu semiotického, zároveň hľadá príčinné súvislosti ontogenetického vývoja dieťaťa a rozvíjania kreativity. Výsledky výskumu potvrdzujú, že detský obrazový repertoár je viazaný na systém symbolov, čo si o.i. vyžaduje zmenu pohľadu na výtvarný prejav v sociálnom a kultúrnom kontexte. Rovnako na percepciu znakov a symbolov so subjektívnym obsahom. Interpretácie detských obrazov a ich významov sú súčasťou publikácie.Publikácia je z hľadiska nastolenej problematiky, vzájomných súvislostí a pojmov koncipovaná monolitne. Je doplnená detskými obrazmi, ktoré boli vytvorené alebo vizuálne zdokumentované v priebehu výskumu a počas zahraničných študijných pobytov autorky.

 

 

 

Galéria