Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

Monografia Vlastná monografia 15. 10. 2017, Božena Šupšáková

Génius loci najviac vystihujú slová „atmosféra“, „duch miesta“, ako ho ľudia prežívajú. Inými slovami, génius loci ─ holistický súhrn hmotných a nehmotných výdobytkov histórie i súčasnosti v istej lokalite. Zvyčajne ide o osobitú atmosféru daného miesta s jeho prírodnou lokalitou, kultúrnym stvárnením či atmosférickými podmienkami. Génius loci býva podfarbený hodnotami, s ktorými je úzko spätý. Je jedinečný a neopakovateľný, ktorý v kontinuálnej interakcii s duchovným svetom človeka, často v pozícii návštevníka, vytvára viacrozmerný dynamický vnem. Hľadanie, objavovanie a stretávanie sa je tak pozitívnym predpokladom na dialóg s génius loci krajiny, regiónu, mesta, miesta, významne ovplyvňuje percepčné a kognitívne mapy a vnímanie reality.

Autorka predkladá publikáciu Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu. Publikácia, koncipovaná monolitne, poslúži ako zdroj poznávania, inšpirácie a erudovaných zistení o génius loci šarišského regiónu. Je písaná s vedomím, že cez poznávanie regiónu, jeho kultúrne dedičstvo, cez odkazy predkov, zhmotnené v dobovej architektúre, vo zvykoch a ľudových tradíciách, v hudobných, dramatických, filmových alebo výtvarných artefaktoch, môže prichádzať autentické uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí, mládeže, ale aj dospelých k regiónu. Genius loci je tu preto, aby sme z neho čerpali, eventuálne inšpirovali sa, a ďalej rozvíjali myšlienku, posolstvo, kultúrne hodnoty. Autorka ponúka čitateľovi tie najvýznamnejšie poznatky o Šariši v kondenzovanej forme ─ slovom, obrazom, zvukom. Poznávanie kultúrnych a historických kontextov, dejov a udalostí v šarišskom regióne približuje v textovej forme, ale aj percepciou obrazov a počúvaním zvukov, tónov, reči.

Nastolená problematika úzko korešponduje s edukáciou na základnej škole, ale aj s mimoškolskými aktivitami. Možná integrácia poznatkov o kultúrnom dedičstve do vzdelávania zohľadňuje aspekt zoskupovania poznatkov v rámci vzdelávacích oblastí a prienikových tém Štátneho vzdelávacieho programu, ale najmä aspekt interdisciplinárneho prístupu k poznávaniu génius loci šarišského regiónu. Multimediálnou knihou autorka zároveň rieši jeden z hlavných vzdelávacích cieľov Štátneho vzdelávacieho programu na báze rozvoja geografického, resp. vlastivedného poznávania kultúrneho bohatstva slovenských regiónov.

Video