The Media Literacy of Children and Young People / Mediálna gramotnosť detí a mládeže

Monografia Vlastná monografia 1. 08. 2014, Božena Šupšáková

Médiá a informačné a komunikačné technológie ovplyvňujú náš každodenný život spôsobom ako nikdy predtým, stávajú sa jeho súčasťou, ale zároveň aj nevyhnutnosťou. Nové médiá, ako internet a digitálna televízia, mohli vzniknúť vďaka digitalizácii, ktorá umožnila rýchlo, lacno a jednoducho kombinovať a prenášať texty i obrazy na veľkú vzdialenosť. To pochopiteľne ovplyvnilo úlohu a postavenie prijímateľa informácií – čitateľa a diváka. Kým v prípade klasických médií nemá žiadnu možnosť pozmeniť podobu finálnej informácie a jeho úloha je skôr pasívna, s rozvojom digitalizácie sa jeho pozícia mení. Príjemca sa stáva aktívnym tvorcom v celom info-komunikačnom ekosystéme. Mení sa aj intenzita používania jednotlivých médií − postupne sa presúva z pasívnej formy pozerania televízie, počúvania rádia, čítania printových médií na interaktívne formy komunikácie cez globálne internetové prostredie, vrátane sociálnych sieti, vyhľadávačov, blogov, chatovania a pod.

Mediálna výchova – prierezová téma v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 1 – primárne vzdelávanie

Nové médiá nám zjednodušujú vzájomnú komunikáciu, zároveň ponúkajú obrovské množstvo informácií z rôznych oblastí života. Mnohé z nich sú pre nás užitočné, no zaplavujú nás aj informácie, ktorých hodnota je veľmi nízka, alebo dokonca nulová. Je veľmi dôležité nestratiť sa v obrovskej záplave informácií a ich vplyvov, zároveň ostať slobodným jedincom. To si však vyžaduje naučiť sa porozumieť médiám, nielen pochopiť ako fungujú a akú úlohu zohrávajú v spoločnosti, ale predovšetkým správne porozumieť mediálnym obsahom. Byť mediálne gramotný, to znamená osvojiť si kompetencie  a zručnosti na získanie kritického odstupu od médií a mediálnych obsahov, na druhej strane dosiahnuť schopnosť na maximálne využitie potenciálu médií ako zdroja informácií, vzdelávania, kvalitnej zábavy, aktivít na naplnenie voľného času.

Mediálna gramotnosť

V rozvinutej spoločnosti potreba mediálnej gramotnosti ‒ ako súčasti kultúrnej gramotnosti ‒ vznikla na podnet čoraz viac sa rozvíjajúcich mediálnych oblastí (printové média, digitálne médiá, multimédiá), ako potreba na uchopenie nehmotných mediálnych produktov a obrazov, ktoré nás obklopujú a majú veľký dopad na jednotlivca. Vytvárajú idey a ponúkajú mediálny obraz sveta, ktorý v mnohých ohľadoch môže byť značne zjednodušený, prvoplánový, ba neraz aj manipulovaný, a tak pôsobiť proti integrite a autonómii prijímateľa.

Viac v priloženej elektronickej publikácii

_________________________________

 

English version

The Media Literacy of Children and Young People

Media Education – A Cross-Cutting Theme in the Context of the National Educational Programme ISCED 1 – Primary Education

 Introduction

Media and information and communication technologies affect our daily life in ways like never before, becoming a part of it, but also a necessity. They simplify our mutual communication, while offering a wealth of information from various fields of life. Many of these are helpful to us, but also flood us with information with very low or even zero value. It is very important not to lose our way in the enormous flood of information and its effect, and at the same time to remain free individuals. This requires learning to understand the media, not only to understand how it works and the role it plays in society, but above all to understand media content. Being media literate means to acquire the competencies and skills to gain a critical distance from the media and media content, and, on the other hand, to achieve the ability to maximize the potential of the media as a source of information, education, quality entertainment, and activities to fill our free time.

Media literacy

In an advanced society, the need for media literacy - as part of cultural literacy - was initiated by the increasingly growing media areas (print media, digital media, multimedia) and the need to grasp the intangible (media) products and images that surround us and have a major impact on the socio-cultural activities of individuals. They generate ideas and offer media images of the world, which in many ways can be greatly simplified, superficial, and indeed many times even manipulated, and thus act against the integrity and autonomy of recipients.

 

More in the attached electronic publication

Video