Slovo a obraz v komunikácii

Monografia Vlastná monografia 10. 04. 2016, B. Šupšáková - M. Belešová - L. Szentesiová

Dominantné postavenie tejto publikácie patrí pojmu jazyk, ktorý je príznačný pre všetkých ľudí na celom svete. Okrem toho, že je nositeľom kultúry, obsahuje množstvo elementov, ktoré nás sprevádzajú po celú našu existenciu. Reč je o systéme prostriedkov, slúžiacich k podpore myslenia a komunikácie. Komunikácia je v súčasnosti tak preferovaných slovom, že jedinec sa častokrát už ani nezamýšľa nad obsahom jeho významu. Cieľom publikácie je na komunikáciu nahliadnuť cez rozličné stanoviská a obohatiť základné komunikačné zručnosti o nové nazeranie na túto oblasť. Súčasťou monografie koncipovanej monolitne, je i prezentácia zistení z realizovaných výskumov autoriek, ktoré podčiarkujú dôveryhodnosť teoretických východísk a za cieľ si kladú, aby sa čitateľ zamyslel nad významom predložených údajov a snažil sa ich využiť vo svojej každodennej praxi. Autorky obohacujú poznanie v danej problematike o nové, originálne poznatky, ktoré sú výsledkom ich vlastnej vedeckej práce. K jazyku neodmysliteľne patrí slovo vo všetkých jeho podobách, keďže je nosným prostriedkom jazykovej komunikácie.

Avšak nielen slovo je nositeľom informácií, sú nimi i vizuálne obrazy a symboly, s ktorými sú deti bežne konfrontované. Uvedomujúc si náhly životný štýl doby, ponúkajúcej kvantum možností vzdelávania, sa význam jazyka musí ešte viac podčiarknuť, aby sa tak dostal do popredia informačných kanálov. S tým súvisí aj nárast vplyvu digitálnych médií, ktoré prezentujú elektronickú podobu slov, symbolov, obrazov. Deti rýchlo podliehajú týmto zmenám a v ich mysliach prúdia informácie, ktorým pripisujú vlastné významy. Pri pohľade na obraz sme schopní prijímať vnemy v podobe formy, veľkosti, kompozície, akčnosti atď. Pri zamyslení sa žiakov nad čítaním, jeho funkciou, využiteľnosťou, sa odkrývajú ďalšie možnosti, nad ktorými sa bežný človek spravidla ani nezamýšľa. Je to preto, lebo nazeranie na svet očami detí je jednoducho odlišné a vo svojej podstate unikátne. Obdobnú analógiu možno nájsť aj v textoch, ktoré žiaci (re)produkujú a dopĺňajú ich zmysluplnými písomnými útvarmi, ktoré považujú za podstatné. Žiaci sú schopní zachytiť v čítanom texte potencialitu dejov, a rozpoznať kľúčové zložky kompozičnej štruktúry textu. Otvára sa tak priestor pre kódovanie a dekódovanie jazykového systému, čím sa žiaci dokážu vyjadrovať nielen v rovine čitateľskej, pisateľskej, či vizuálnej gramotnosti, ale v spojitosti všetkých zmyslov uplatnených pri používaní jazykových prostriedkov. Môžeme preto hovoriť o kultúrnej gramotnosti ako funkčnej zložke jedinca žijúceho v treťom tisícročí.

Autorky predkladajú publikáciu s vierou, že obohatí teoretické poznanie, poslúži ako zdroj inšpirácie a erudovaných zistení o čítaní určených tým, čo sa o danú problematiku zaujímajú a čítanie považujú za nevyhnutnú súčasť rozvoja osobnosti dieťaťa.  

Video