Vizuálna gramotnosť

Monografia Vlastná monografia 14. 07. 2015, Božena Šupšáková

Publikácia, ktorá vychádza v tomto roku, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú skúsenosť a vedu k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti. V tejto súvislosti publikácia prináša prehľad o viacerých teóriách zaoberajúcich sa touto problematikou v teoretickej rovine. Monotematicky sa zameriava na vizuálnu gramotnosť ako schopnosť jedinca vytvárať významy zo všetkého čo vidí, nachádzať zmysel vo všetkom, čo vníma. Cena publikácie 11,00 EUR. Objednávky: efocus@efocus.sk

Publikácia je súčasťou prebiehajúceho grantového projektu KEGA 007UK-4/2015 "Génius loci – program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku, s podporou nových médií.

Video

Galéria