Červená

Aktualizované: 26. 03. 2014

Červená

Autor: Júlia Kolinská, študentka 4. ročníka PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Cieľová skupina: 12 a vyššie

Východisko: Jesenná príroda, charakteristická farebnosť ročného obdobia. Pozorovanie prírody, kontrasty zimnej farebnosti. Ostrá biela vtedy prekrýva a zahaľuje jesenné hrdzavé červenkasté odtiene a vyvoláva pocit začiatkov. Daniel Fischer dokázal zachytiť v cykle \"Srdce prírody\" aj takúto zahalenosť. Naše schopnosti, potreba organizovať, usporiadať, začleniť, vypozorovať, dedukovať pramení z našej túžby po poznaní, nutnosti začlenenia sa, aby sme si porozumeli a zhodli sa, mohli sa odvolať na to, čo sa už stalo POD-VEDOMÍM.

Predispozícia: Program predpokladá určitý stupeň abstraktného myslenia, zvládnutie základov výtvarných zručnosti a schopnosti.

Orientácia: Potreba neustáleho zjednodušovania a rýchleho absorbovania podaných skutočností bez pochybnosti, nás ochudobňuje o cesty samostatného prepracovania sa k predpokladom prijatého záveru. Vytvoriť priestor pre rozvíjanie porozumenia v širších súvislostiach.

Cieľ: Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho jedinečnosť, kultivovať výtvarné vyjadrovanie. Výtvarné vyjadrovanie sa tak stáva prostriedkom symbolického vyjadrovania identity. Rozvíjať obrazotvornosť a schopnosť výtvarnej výpovede.

Výtvarný problém: Dej je súčasťou života, nás, formuje nás, aktivizuje ďalšiu činorodosť. Demonštrovať umenie okamžiku prítomnosti, prebiehania, neopakovateľnosti. Jednotlivými prehľadmi nadobúda zobrazenie nový výraz opodstatnenie prostredníctvom predmetov.

Výtvarná edukácia: Prístup gnozeocentrický so zameraním na päť výtvarných radov:

  1. Pozorovanie (všetky práce spája tenulinká niť \"myšlienka červenej\" hľadania a približovania sa k porozumeniu nezvratnosti, postupnosti znovuobjavovania, cyklicity prírody),
  2. Spredmetnenie (všetky práce spája motto: vznik, proces tvorby je významnejší než výsledok, dej je súčasťou života jedinca, formuje, aktivizuje ho do ďalšej činnosti, a ak má z toho radosť aj niekto iný, je o to výnimočnejšia),
  3. Abstrakcia (všetky práce spája myšlienka: Umenie, to je život sám, a preto dopredu nevieme, čo sa stane s už vytvoreným. Prosím, dotvorte tento obraz...),
  4. Pojem (pôjde o záznam, obhliadnutie sa, kroniku, ..., vyjadrenie sa k téme),
  5. Porozumenie s umu, rozum z umenia (priestor na porozumenie v širších súvislostiach).

Galéria