Človek

Aktualizované: 21. 01. 2014

Človek

Autor: Slavomíra Baginová, študentka 4. ročníka PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD

Cieľová skupina: 13 - 15 rokov

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne ( 2 × 45 min. týždenne)

Východisko: Človek, ako živý tvor, človek ako mysliaci tvor, jedinec a spoločnosť, etapy vývoja človeka, vnútorný svet človeka - duša, duch, vlastnosti človeka, zmysly, orgány, láska - city, pocity, vnemy.

Cieľ: Dôjsť k výtvarnému, výpovednému, myšlienkovému a nakoniec i inštalačnému posunu. Nájsť a prežiť vlastné poznanie a pochopenie prírodných elementov cez osobnú skúsenosť a poznatky pretvoriť do nových foriem. Toto všetko treba hľadať v rámci postupného " nabaľovania " nových materiálov a techník. Hľadať priestor k novému spôsobu vyjadrovania a postupne nadväzovať a rozpracovávať danú tému, problém či zámer. Postupovať od jednoduchých výtvarných prostriedkov a výtvarného jazyka ku komplikovanejším a náročnejším. Od základných foriem - bod, línia, tvar, hmota, pojem, znak (kresba, maľba, koláž, asambláž, objekt, plastika, inštalácia) - k tým kombinovanejším. Nachádzať vlastné konceptuálne riešenie a zároveň zaujímavý výtvarný jazyk a výtvarné výpovede.

Predispozícia: Poznatky z oblasti prírodopisu, zemepisu, dejepisu, literatúry, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, rodinné a sociálne prostredie, životné prostredie, masmédiá.

Orientácia: na štúdium človeka ako bytosti, na získavanie nových poznatkov a zručností, podnecovanie a rozvíjanie výtvarnej tvorby, ako i osobný, osobnostný a výtvarný vývoj. Podnecovanie a rozvíjanie výtvarného myslenia, kreatívneho myslenia. Rozvíjanie kognitívnych funkcií a úspešnej inteligencie.

Výtvarný problém: Výtvarné vyjadrovanie, hľadanie a experimentovanie v nových materiáloch a technikách. Získať zručnosti v nových technikách.

Výtvarná kultúra: Daniel Fischer, predstaviteľ slovenskej spirituálnej a abstraktnej maľby 20. storočia. Maliar intelektu, etiky a estetiky. Používa jazyk abstraktného maliarstva, ale s veľmi presným a zámerným cieľom a výpovednou hodnotou.

Výtvarná tvorba Daniela Fischera, predovšetkým projekt "Altamira ". Projekt "Altamira " je projektom odkazu milénia, v kontexte minulosť - súčasnosť - prítomnosť - budúcnosť. Je to projekt o znaku ako nositeľovi myšlienky a odkazu. Prvá časť projektu obsahuje východzí bod hľadania a nachádzania znaku nekonečnosti... Vychádza z konkrétnej prehistorickej jaskynnej kresby z Altamiry. Druhá časť sa zaoberá transformáciou kresby do znaku a jeho následným využitím v procese tvorby. Tým sa stáva znak prostriedkom tvorby, no zároveň aj výtvarným jazykom. Je to nekonečné hľadanie konkrétneho znaku v spleti gestickej maľby, ktorá vyviera z reality (prítomnosti) prírody. Je to priame hľadanie, prechádzanie od konkrétneho k abstraktnému, od pojmu ku znaku. D. F. sprítomnil tak minulosť a budúcnosť do jedného bodu - teda znaku. Od zložitého tvaroslovia prešiel k čistote, jednoduchosti a pravdivosti línie.

Nami predkladaný projekt sa nesie v rovnakom duchu hľadania spletitosti foriem, čistoty línie, využívania procesu duality v tvorbe. Tá spočíva v princípe diptychov. Odlišuje sa však tým, že sa odohrajú v jednom momente alebo v jednej výpovedi. Každá jedna stratégia zahŕňa v sebe postup "nabaľovania " dvojakých foriem alebo prístupov. To znamená, že sa zaoberá naraz dvoma rôznymi procesmi, ktoré sa vo výtvarnej tvorbe navzájom odzrkadlia. Spájajú sa tak dva zámery, ktoré sa navzájom prelínajú. Inšpirujúca je i Fischerova farebnosť, hlavne vystupovanie červenej farby. Červená ako symbol živého, pulzujúceho, vitálneho a dravého. Samotný znak nekonečna sa objavuje už len skryto - buď ako fragment, časť, výstavba diela, detailný posun. Neobjavuje sa ako hlavný motív a zámer výtvarnej tvorby.

Kľúčové slová: farba - myšlienka - gesto, symbol (znak) - kompozícia (inštalácia).

Galéria