Hlavolam

Aktualizované: 9. 09. 2013

Hlavolam

Autor: Vanda Kráľovičová, študentka 1m HIVU PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Cieľová skupina: 12 – 13 rokov

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne ( 2 × 45 min. týždenne)

 

Východisko: Hlavolamy sú výborným prostriedkom na výtvarnú analýzu obrazov a ich reprodukciu v edukačnom procese. Skrývajú v sebe veľký potenciál, pretože dokážu motivovať a rozvíjať obrazotvornosť.

 

Orientácia: na výtvarné spracovanie hlavolamov a posuny smerom k vytváraniu vizuálne (výtvarne) nezvyčajných obrazov, a to  prostredníctvom problémových úloh, vychádzajúcich z rébusových zadaní. Prvotným  tu vždy je samotný hlavolam, druhotným zasa vytvorenie pozoruhodných kompozícií, objektov, riešení v nových médiách (napr. PC grafika).

 

Cieľové zameranie: rozvíjať všetky stránky ľudskej osobnosti - vedomosti, zručnosti a schopnosti. Pozornosť budeme venovať základným vyjadrovacím  prostriedkom a technikám vo výtvarnom umení, ktoré by mali vytvoriť  priestor na objavovanie nových obrazov a objektov. Zámerom projektu nie je teda vytvoriť, ale definovať hlavolam, jeho vizualizáciu a komunikačné prostriedky, následne ich použiť v tvorivom procese a dať im novú (výtvarnú) hodnotu. Zároveň v najvšeobecnejšej podobe rozvíjať pozitívne  vlastnosti človeka: flexibilne myslieť, prispôsobovať a vyhľadávať vhodné informácie, poznávať etické zvyklosti a pod. 

 

Výtvarná úloha (výtvarný problém): výtvarne stvárniť rôzne druhy hlavolamov, od plošných slovných hrátok až po zložité viacrozmerné objekty.  To všetko prostredníctvom rôznych techník, technologických postupov a na interdisciplinárnom princípu.

 

Výtvarná kultúra: umelecké diela, predovšetkým slovenských autorov - Mária Bartuzsová, Tamara Klimová, Miloš Urbásek, Daniel Fischer, Milan Dobeš, Štefan Belohradský, Igor Kalný.  

Galéria