Protiklady

Aktualizované: 23. 10. 2013

Protiklady

Autor: Zuzana Lacková, študentka 4. ročníka PdF UK Bratislava

Odborný garant: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Typ školy: Základná umelecká škola 

Cieľová skupina: 13 – 17 rokov 

Časová dotácia: 6 hodín týždenne

Východisko: Svetlo, fenomén svetla v živote človeka. Svetlo a fenomén svetla vo výtvarnej tvorbe Roberta Jančoviča, ktorého osobitý výtvarný prejav vyviera z vedomia a podvedomia. Cyklus prác „Príbeh svetla“, ktorý vnímam ako nadčasový príbeh bez hraníc ( výber obrazov a objektov - Maják, mezzotinta, 1982. Možnosti dialógu, lept, mezzotinta, 1995. Kolíska, bronz, 2000. Postava, kresba, 1999. Možnosti kontrastu, lept, mezzotinta, 1995.)

Preddispozícia: Inšpirácia autorovým dielom a smerovanie k subjektívnemu abstraktnému vyjadrovaniu, vyvrcholením sú priestorové objekty.

Orientácia: Projekt je tematicky orientovaný na protiklady, ktoré vnímam ako protipóly -svetla a tmy, medzi ktorými sa nachádza akýsi kozmický priestor zahrňujúci jednotlivca, fyzikálne zákonitosti a samostatnú teóriu farby. I keď sú na prvý pohľad nesúvisiace námety, idey, v konečnom dôsledku tvoria jeden celok, a zároveň postoj k danej problematike.  

Cieľ: Cieľom projektu je vyjadriť vzťah medzi svetlom a jeho protipólom v rôznych oblastiach vnímaných človekom. Projekt je nasmerovaný na postupný prechod od zobrazenia transformovaného konkrétna k abstrakcii a k výtvarnému minimalizmu. Prvky svetla a jeho symboly možno pozorovať  v celom projekte.

Výtvarný problém: Výtvarné vyjadrovanie, hľadanie a a experimentovanie v nových materiáloch a technikách. Získať zručnosti v nových technikách.

 

 

Galéria