Spoločnosť a jedinec

Aktualizované: 18. 06. 2013

Spoločnosť a jedinec

Autor: Janka Mesiarikova, študentka 4. ročníka PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Typ školy: základná škola

Trieda: zmiešaná, všeobecná, bez špecializácie

Cieľová skupina: 7 - 10 rokov

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne ( 2 × 45 min. týždenne)

Cieľ: viesť k jasnejšiemu uvedomovaniu si samého seba a vlastnej existencie jedinca. Zároveň k následnému skúmaniu a poznaniu spoločnosti. Snaha o jej analýzu a následnú syntézu v kontexte so samým sebou.

Orientácia: na riešenie vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou a jedincom, ich vzájomné pôsobenie a ovplyvňovanie, determinujúce správanie a postoj jedinca k určitej spoločenskej skupine a naopak. Riešenie a pomáhanie pri nevedomom, či nestabilnom vytváraní názorov a hodnôt dieťaťa na spoločnosť a premieňať ho vedome a stabilnejšie. V rámci úspešnej inteligencie rozvíjať: vyhľadávanie motívu, kontrolu svojho správania, stáť pri zrode projektov, nebáť sa riskovať, odmietať samoľúbosť.

Výtvarný problém: Pochopenie výtvarných zákonitostí figúry na základe použitia rôznych výtvarných techník, perspektíva, figúra a portrét, polfigúra, celá figúra, telesná proporcia, anatómia, zasadenie figúry do priestoru (prostredia), abstrahovanie figúry, schematizácia.

Výtvarná kultúra: Viťo Bojňanský (1962) a jeho tvorba. Dnes pôsobí ako sochár a maliar, pracuje s rôznymi materiálmi (bronz, kameň, drevo a acryl), v maľbe využíva olej, acryl a airbrush. Autor síce paralelne pracuje s dvomi výtvarnými jazykmi, no nijako sa ich nesnaží od seba oddeliť. Štruktúra z obrazov sa objavuje i na plastikách, farebná maliarska plocha zanecháva svoje stopy aj na priestorových objektoch.

V súčinnosti s tvorbou výtvarného programu ma oslovila tvarovosť jeho plastík a v maľbách živá paleta farieb. Živosť jeho palety nádherne nadväzuje na výber námetov rôznych bytostí, akoby snovým životom a ich vzájomnými vzťahmi (Zakliaty vták, Rozhovor, Kráľovná, Cyklisti, Rodina...). Autor ich neštuduje z racionálneho hľadiska, práve naopak, snaží sa analyzovať akoby ich imaginárny život a priblížiť ho k tomu fyzickému, blízkeho pre ostatných ľudí. Vystihnúť plynutie života, bytia a čo sa deje v jeho priebehu. " Bez reflexie minulosti by sme nepochopili prítomnosť a naša budúcnosť by bola vytrhnutá z koreňov", tvrdí Fridrich Hundertwasser, ktorého myšlienka sa vznáša aj nad tvorbou Viťa Bojňanského. A to nie je len posolstvo tejto myšlienky, ale aj prvky z tvorby tohoto významného rakúskeho umelca.

Pre svoj projekt som z jeho tvorby vybrala obraz s názvom Kontakt, pretože najviac evokoval vzťah medzi JEDINCOM A SPOLOČNOSŤOU. Konkrétnemu obrazu som venovala prvých päť prác, pričom som sa snažila využiť prvky z jeho ďalšej tvorby i v ostatných prácach.

Kľúčové slová: objavovanie samého seba, pozorovanie spoločnosti (komplexne i jednotlivo), vytváranie a upevňovanie názorov a hodnôt dieťaťa, vplyv spoločnosti a konkrétnych situácií, zvykov a postojov.

Výtvarná edukácia: Prístup artcentrický so zameraním na tri výtvarné rady: obsahovo zamerané na spoločnosť, umenie, dieťa. Z hľadiska výtvarného (metodického) spracovania témy pozornosť sústredím na:

I. Výtvarný rad: Ja a môj vonkajší svet (orientácia na spoločnosť)

1. Ja svojimi očami

2. Ja očami druhých

3. Moji rodičia

4. Raz sa mi stalo...

5. Široký, dlhý a bystrozraký

 

II. Výtvarný rad: Ľudia a iné bytosti (orientácia a umenie)

6. Utajené bytosti

7. Nadreálne bytosti

8. Nechcené bytosti

9. Výrazné bytosti

10. Moje bytosti

III. Výtvarný rad: Ja a môj vnútorný svet (orientácia na dieťa)

11. Moja nová tvár

12. Moje tajné písmo

13. Obal pre moju osobu

14. Jeden detail z mojej osoby

15. Od detailu k celku

Galéria